Njin per fé sauté cun timer cun ëura da fuia de marca “Kienzle” cun patrì. Chësc njin scëmpl fova l model standard dl “BAS”. Pra l model uriginel metù ora mancia, per motifs giuridics, la capsula per l fé sauté.

Pra i njins per fé sauté cun timer metui adum dai BAS-ativisć te Nordtirol univa l cuntat per l fé sauté metù a jì per l solit sentan ite n sraufl pra l numer nuef.

(Mprësć dl Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum)